นายนิธิ   ภัทรโชค
ประธานกรรมการ


สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

นายสุรศักดิ์   ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กรรมการผู้จัดการ

นายเชาวลิต   เอกบุตร
กรรมการ

อารีย์ ชวลิตชีวินกุล

นายอารีย์   ชวลิตชีวินกุล
กรรมการ

นางนันทสิริ   อัสสกุล
กรรมการ

นางสาววรัญญู   โอปนายิกุล
กรรมการ

ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นางไขศรี   เนื่องสิกขาเพียร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายชีระพงษ์   กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายบุญเชื้อ   พลสิงขร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายฐัติพงศ์   เกสรกุล
กรรมการอิสระ

นายผดุง   ลิขิตสัจจากุล
กรรมการอิสระ