นายสุรศักดิ์   ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กรรมการผู้จัดการ

นายวิศาล   โชติธรรมาพงศ์
Chief Operation Officer

นายนำพล   มลิชัย
Chief Marketing Officer

นางสาวจันทนา   ลิ่มระนางกูร
Chief Technology Officer

นางวรนันท์   โสดานิล
Chief Financial Officer