นายนิธิ   ภัทรโชค
ประธานกรรมการ

นายนำพล   มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ


สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

นายสุรศักดิ์   ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กรรมการ

นายเชาวลิต   เอกบุตร
กรรมการ

นางนันทสิริ   อัสสกุล
กรรมการ

นางสาววรัญญู   โอปนายิกุล
กรรมการ

ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางไขศรี   เนื่องสิกขาเพียร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายชีระพงษ์   กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายบุญเชื้อ   พลสิงขร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายฐัติพงศ์   เกสรกุล
กรรมการอิสระ

นายผดุง   ลิขิตสัจจากุล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ