นายนำพล   มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ

นายวิศาล   โชติธรรมาพงศ์
Chief Operation Officer


นายสิทธิชัย   สุขกิจประเสริฐ
Chief Marketing Officer

นางสาวจันทนา   ลิ่มระนางกูร
Chief Technology Officer

นางวรนันท์   โสดานิล
Chief Financial Officer