นายนำพล   มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ
Chief Marketing Officer

นายวิศาล   โชติธรรมาพงศ์
Chief Operation Officer

นางสาวจันทนา   ลิ่มระนางกูร
Chief Technology Officer

นางวรนันท์   โสดานิล
Chief Financial Officer